Przyglądając się bliżej statystykom, prawie 1/4 wypadków kończących się śmiercią są spowodowane upadkiem, poślizgnięciem czy potknięciem.

Nasza firma proponuje nowoczesne rozwiązania odgradzające, zabezpieczające miejsca pracy i tym samym pracodawców.

Przedstawiamy możliwości wykorzystania naszych produktów:
  • Wskazanie miejsc niebezpiecznych
  • Ograniczenie dostępu do obszaru pracy wózków widłowych
  • Zabezpieczenie chwilowych prac remontowych i konserwacyjnych
  • Ogrodzenie przestrzeni wykluczonej z użyteczności
  • Wydzielenie obszaru ekspozycji o szczególnym charakterze

Podstawy prawne

Obowiązek wydzielania miejsc szczególnie niebezpiecznych na stanowiskach pracy jest określany przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Poniżej wybrane fragmenty powyższego rozporządzenia, związane z obowiązkiem wydzielania miejsc szczególnie niebezpiecznych.


DZIAŁ II
Obiekty budowlane i teren zakładu pracy

§ 6. 1. Miejsca w zakładzie pracy, w których  występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.

2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to możliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane.

Rozdział 3
Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

§58.3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
 
 
Rozdział 6
 
Prace szczególnie niebezpieczne
 
 
§82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych  pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§
83.3. Teren prowadzenia robót, o których mowa w 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

 
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW BEZPIECZEŃSTWA
 
 
Rozdział 3
 
Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg
 

12.1. Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

3. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem 45º i powinny mieć zbliżone wymiary.


Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Zbieramy pliki cookies dla poprawnego działania strony. Więcej informacji o ich przetwarzaniu znajdziesz w polityce prywatności.